Serveis tècnics i assessorament en treballs Topogràfics, Agrícoles, Forestals i Mediambientals

Topografia

Topografia

 • AIXECAMENTS TOPOGRÀFICS (RÚSTECS, URBANS, EDIFICACIONS, AS-BUILTS)
 • REPLANTEIG I CONTROL GEOMÈTRIC D’OBRA (EDIFICACIÓ, OBRA CIVIL)
 • MODIFICACIONS I DELIMITACIONS DE FINQUES
 • ATERMENAMENTS, PARCEL·LACIONS, SEGREGACIONS
 • AIXECAMENTS D’ALÇATS, FAÇANES I INTERIORS
 • CUBICATGES, PERFILS I MESURAMENTS
 • CADASTRE
 • INFORMES PERICIALS
 • AIXECAMENTS TOPOGRÀFICS D’ESTRUCTURES I JACIMENTS ARQUEOLÒGICS
 • PERITATGES DE TERRENYS
 • TREBALLS AMB ORTOFOTOMAPES I CARTOGRAFIA ICC
Agricultura

Agricultura

 • Projectes i legalitzacions d’explotacions agrícoles i ramaderes
 • Plans de millora
 • Tramitació subvencions agrícoles, ramaderes i turisme rural
 • Assessorament tècnic
 • Valoracions i peritatges de finques agrícoles
 • Gestió de residus
 • Dejeccions ramaderes
 • Assegurances
 • Estudis de viabilitat econòmica
Forestal

Forestal

 • REDACCIÓ DE PLANS TÈCNICS DE GESTIÓ FORESTAL
 • ASSESSORAMENT TÈCNIC
 • TRAMITACIÓ DE SUBVENCIONS I AJUTS FORESTALS
 • PROJECTES D’OBERTURES DE PISTES I CAMINS FORESTALS
 • PLANS DE PREVENCIÓ D’INCENDIS A LES URBANITZACIONS
 • Plans d’ordenació forestal
 • Aprofitaments silvícoles per a biomassa
Medi Ambient

Medi Ambient

 • ESTUDIS D’IMPACTE I AVALUACIÓ AMBIENTAL
 • TRAMITACIÓ DE SUBVENCIONS MEDIAMBIENTALS
 • PROJECTES DE RECUPERACIÓ D’ÀREES DEGRADADES
 • DELIMITACIÓ ÀREES INTERÉS NATURAL
 • INVENTARIS ORDENACIÓ DE CAMINS
 • Estudis implantació energies renovables
 • Gestió de residus
Compra d' equips topogràfics per la millora de l'activitat portada a terme per Agtop.
Projecte de millora de l'empresa Enginyeria topogràfica i agrícola Euro Nord, 21, SL
Operació: Implementació d’estratègies de desenvolupament local

Leader

Actuació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, cofinançada per:

Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural    Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació


AGTOP, Enginyeria Agrícola i Topogràfica Euro Nord-21 S.L.P.

C/ Beat Miró, 11
17860 SANT JOAN DE LES ABADESSES (Girona)
Tel. 972 722 330. / Fax 972 721 052.
agtop@agtop.cat